За Агенцията

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е създадена през 2010г. чрез обединението на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. АПСК е администрация към Министерския съвет на бюджетна издръжка. Тя организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), и осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи.

Една от основните задачи на агенцията е създаването и утвърждаването на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите и тяхното системното прилагане.

  Още за агенцията 

   Екип  

   Контакти

   Банкови сметки на АПСК

Антикорупция

Участие на АПСК по ОПАК

АПСК открива процедура за възлагане обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки за обучение на служителите си по оперативна програма „Административен капацитет“ на ЕС

Пълният текст на публичната покана може да откриете ТУК

Техническото задание към публичната покана може да откриете ТУК

Методологията за оценка на офертите може да откриете ТУК

Проектът на договор за възлагане на обществената поръчка може да откриете ТУК 

"Утвърждаване на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация и следприватизационен контрол чрез професионална подготовка в съответствие с изискванията на пазара на труда и икономиката на знанието" BG051PO002/12/2.2-08-ЦА 12-22-64/08.07.2013г

Презентация на проекта:

Публично представяне на проекта:

Резултати и постигнати цели на проекта

"Прозрачна и икономически ефективна приватизация и следприватизационен контрол чрез усъвършенстване на ексепртните знания и умения" BG051PO002/12/2.2-08-ЦА 12-22-65/08.07.2013г

Презентация на проекта:

Публично представяне на проекта:

Решения и обявления по проектите


За приватизацията

Как протича процедурата на приватизация на предприятие или обособена част от предприятие  в България?

1. Предприватизационна подготовка и маркетинг 


  • приватизационна оценка, правен
анализ и информационен меморандум
  • стратегия за приватизация
  • маркетинг


2. Приватизационни процедури 

  • публичен търг
  • публичен конкурс
  • борсова приватизация

 
3. Сключване на приватизационен договор
 
  • парафиране на приватизационен договор
  • одобрение от Надзорния съвет
  • подписване на приватизационен договор
  • прехвърляне на акции 

    Приватизационен процес  

АКТУАЛНО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ актуализация към 31.12.2014 г. 

ПРИХОДИ за периода 1993 г. - 2014 г., постъпили в АП, АСК, АПСК и ЦМП

ВАЖНО!!!

Информираме Ви, че новият адрес на АПСК е ул. "Врабча" 23. 

Последни обявления

Вход в системата

КАРИЕРИ