За Агенцията

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е създадена през 2010г. чрез обединението на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. АПСК е администрация към Министерския съвет на бюджетна издръжка. Тя организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), и осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи.

Основните задачи на агенцията са: създаването на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите; осигуряване приключването на приватизационния процес и осъществяването на следприватизационен контрол.

  Още за агенцията 

   Екип  

   Контакти

   Банкови сметки на АПСК

   Булстат 175888562

Антикорупция

Комплексно административно обслужване

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в АПСК

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Списък на административните услуги предоставяне от АПСК:

1.Издаване на удостоверение за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационен договор ( чл. 78, ал. 2 от Закона за държавната собственост ).

Пълният ред за предоставяне на услугата можете да откриете ТУК

2.Вписване на компесаторни инструменти в Централния регистър на компесаторните инструменти и предаване на информация към Централния депозитар за последващо регистриране и издаване на депозитарна разписка ( чл. 5, ал. 1 и ал. 3 от Закона за сделките с компесаторни инструменти ).

Пълният ред за предоставяне на услугата можете да откриете ТУК

Харта на клиента

За приватизацията

Как протича процедурата на приватизация на предприятие или обособена част от предприятие  в България?

1. Предприватизационна подготовка и маркетинг 


  • приватизационна оценка, правен
анализ и информационен меморандум
  • стратегия за приватизация
  • маркетинг


2. Приватизационни процедури 

  • публичен търг
  • публичен конкурс
  • борсова приватизация

 
3. Сключване на приватизационен договор
 
  • парафиране на приватизационен договор
  • одобрение от Надзорния съвет
  • подписване на приватизационен договор
  • прехвърляне на акции 

    Приватизационен процес  

АКТУАЛНО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ актуализация към 31.12.2016 г. 

ПРИХОДИ за периода 1993 г. - 2016 г., постъпили в АП, АСК, АПСК и ЦМП

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ

 

Тук може да бъде намерена информация за предстоящи проекти


Последни обявления

Вход в системата