Архив обществени поръчки

ОБЯВА - “Изготвяне на експертна оценка за определяне на текущата възстановима стойност на дълготрайни материални активи, собственост на Агенцията за приватизация  и  следприватизационен контрол”

АПСК открива процедурата по реда на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществената поръчка чрез събиране на оферти чрез публична покана за доставка на 1 брой фабрично нов, неупотребяван лек автомобил до 110 к.с., на стойност до 31 000 лева с включен ДДС

Пълният текст на публичната покана може да откриете ТУК

Техническата спецификация към публичната покана може да откриете ТУК

Техническото предложение към публичната покана може да откриете ТУК

Проектът на договор за възлагане на обществената поръчка може да откриете ТУК

Ценовото предложение към публичната покана може да откриете ТУК