Структура

 

Ръководните органи на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол са Изпълнителният съвет и Надзорният съвет. Структурата на Агенцията включва пет дирекции и два отдела.

Главен секретар

Началници на отдели

Изпълнителен съвет

Изпълнителен директор

П. Александрова

Заместник-изпълнителни директори

П. Петров

Б. Момерин

Други

Архив

И. Цекова

Деловодство

Р. Русева