Контакти

Изпълнителен съвет

Изпълнителен директор

П. Александрова

+ 359 2 9701 600

Заместник-изпълнителен директор,

Член на Изпълнителния съвет на АПСК

П. Петров

+359 2 9701 602

Заместник-изпълнителен директор,

Член на Изпълнителния съвет на АПСК

Б. Момерин

+ 359 2 9701 605

Главен секретар

А. Василев

Тел: + 359 2 9701 671

Тел/Факс: + 359 2 9871 587

Директори

Директор на дирекция "Административна"

М. Дончева

+ 359 2 9701 666

Директор на дирекция "Сделки"

А. Атанасова

+ 359 2 97 01 612

Директор на дирекция "Финансова"

И. Сярова

+ 359 2 9701 619

Директор на дирекция "Правна"

Г. Славкова

+ 359 2 9701 615

Директор на дирекция "Контрол"

Д. Илиев

 + 359 2 9701 606 

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

София 1000, България
ул. "Врабча" N 23
press@priv.government.bg

Работно време на администрацията:

от понеделник до петък:

9.00 - 17.30 часа

Началници на отдели

Началник отдел "Правна подготовка на приватизационния процес"

Г. Михайлова

+ 359 29701 697

Началник отдел "Процесуално представителство"

В. Софрониева

+ 359 29701 624

Връзки с обществеността

В. Начева

Телефон: (+ 359 2) 9701 644 
Тел/факс: (+ 359 2) 9701 677

E-mail: press@priv.government.bg

.

Главен счетоводител

М. Колева

+ 359 2 9701 633

Деловодство

Р. Русева 

+ 359 2 9701 678

Електоронен адрес за приемане на документи:

apsk@priv.government.bg

Информация за електронното деловодство

 

"Архив"

И. Цекова

+ 359 2 9701 687