Правна рамка

Раздел "Правна рамка" съдържа всички законови и подзаконови нормативни актове, които се отнасят за приватизационния процес, както и вътрешните разпоредби на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Документите са групирани по вид в страниците "Закони", "Наредби" и "Правилници".  

Наредби

НАРЕДБА за задължителната информацияпредоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна

НАРЕДБА за сведениятакоито съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона заприватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни

НАРЕДБА за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 насто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала

НАРЕДБА за даннитеподлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

НАРЕДБА за анализите на правното състояние и приватизационните оценки