Приватизационни процедури

 

Публичен търг

Публичните търгове са присъствени и неприсъствени. Организацията и провеждането на публичните търгове се извършва от тръжна комисия. Тръжната документация се утвърждава от Агенция за приватизация, едновременно с Решението за продажба. Tръжната комисия публично отваря и преглежда офертите. Ръководителят на комисията обявява кои кандидати се допуснати до наддаването.

Публичните търгове са присъствени - извършват се в АП, централизирани и неприсъствени - провеждат се на "Българска фондова борса - София" АД.

При търговете, провеждани в Агенция за приватизация, тръжната документация се утвърждава от Агенция за приватизация, едновременно с Решението за продажба , което се публикува в Държавен вестник и най-малко два централни ежедневника.

В нея са определени крайните срокове за закупуване на документация, подаване на оферти, първоначалната тръжна цена, стъпката на наддаване, депозита, датата и часа на търга.

След откриването на търга, тръжната комисия публично отваря и преглежда офертите.

Ръководителят на комисията обявява кои кандидати се допуснати до наддаването.

Чрез неприсъствени публични търгове, провеждани на фондовата борса се продават дялове от търговски дружества, собственост на държавата. Агенция за приватизация възлага техническото изпълнение на неприсъствения публичен търг на регулирания пазар.
За тази цел във Фондава борса - София към “Приватизационен пазар” беше създаден специален сегмент “Неприсъствен публичен търг”.

На Централизиран публичен търг, провеждан на фондовата борса се предлагат пакети от акции, собственост на държавата, които се търгуват на сегмент "Централизиран публичен търг". В търговете могат да участват само инвестиционни посредници от свое име, за своя или чужда сметка.

 

Публичен конкурс

Публичният конкурс се провежда на два етапа предварителен и заключителен. Организацията и провеждането на публичните търгове се извършва от конкурсна комисия. Конкурсната документация се утвърждава от Агенция за приватизация, едновременно с Решението за продажба.

 

Борсова приватизация

Чрез продажба през Българската фондова борса - София се приватизират мажоритарни и миноритарни пакети от акции и дялове на дружества срещу парични и непарични платежни средства. Документацията по проектите се подготвя от работна група към Агенцията за приватизация, която взима Решение за определяне на метод за продажба – публично предлагане, централизиран публичен търг или неприсъствен публичен търг.

Чрез "Българска фондова борса - София" АД се приватизират мажоритарни и миноритарни пакети от акции/дялове на дружества срещу пари и непарични платежни средства.

Министерският съвет определя списък от дружества, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства.

Документацията по проектите се подготвя от Агенцията за приватизация, която взима решение за определяне на метод за продажба - публично предлагане, централизирани публични търгове или неприсъствени публични търгове.

Дружествата могат да бъдат групирани в пулове или да се продават отделно чрез прилагане на посочените методи.

При публичното предлагане на фондовата борса, Агенция за приватизация провежда конкурс за избор на лицензиран инвестиционен посредник - член на "БФБ-София" АД, който да извърши продажбата.