Подготвяни проекти

Приватизационни проекти в състояние "Подготвян", за които процедурата по приватизация е започнала, изготвят се правен анализ, оценка и информационенен меморандум.

Оформени проекти

Проекти в състояние "Оформен" са тези, за които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол вече е избрала купувач, с който ще бъде сключен договор.

Приключили проекти

Проекти в състояние "Приключил" са приватизационните проекти, при които е сключена сделка с избрания купувач, сключен е договор и средствата за закупуването на държавната собственост са изплатени от купувача (съгласно условията на конкретния договор).

Започнали проекти

Проекти в състояние "Започнал", за които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е определила метод за приватизация. Методите, които се прилагат за приватизирането на предприятия, които са държавна (или общинска) собственост, или в които държавата има участие, са следните:

  • Публичен търг

Публичните търгове са присъствени и неприсъствени. Организацията и провеждането на публичните търгове се извършва от тръжна комисия. Тръжната документация се утвърждава от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, едновременно с Решението за продажба. Tръжната комисия публично отваря и преглежда офертите. Ръководителят на комисията обявява кои кандидати се допуснати до наддаването.

  • Публичен конкурс

Публичният конкурс се провежда на два етапа - предварителен и заключителен. Организацията и провеждането на публичните търгове се извършва от конкурсна комисия. Конкурсната документация се утвърждава от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, едновременно с Решението за продажба.

  • Борсова приватизация 

Чрез продажба през Българската фондова борса - София се приватизират мажоритарни и миноритарни пакети от акции и дялове на дружества срещу парични и непарични платежни средства. Документацията по проектите се подготвя от работна група към Агенцията за приватизация, която взима Решение за определяне на метод за продажба – публично предлагане, централизиран публичен търг или неприсъствен публичен търг.