Списъци с дружества

Плащане с непарични средства

Списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизаията на които се допуска плащане с непарични платежни средства

Вижте целият списък

Неподлежащи на приватизация

Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или части от тях – неподлежащи на приватизация

Вижте целия списък

Обявени за приватизация

Списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, които бяха обявени за приватизация с влизане в сила на ЗПСК (ДВ бр.79/2002г.)

Вижте целият списък