Статистика

Раздел "Статистика" предоставя количествени данни за планираните и извършени приватизационни сделки от създаването на Агенцията за приватизация през 1992 г., както и преглед на данните по различни измерими показатели. Информацията е групирана в отделни подраздели съобразно начина на представяне на данните и предназначението на статиите: "Планове", "Доклади", "Графики", "Таблици". Отделно са представени отчетите за дейността на закритата Агенция за следприватизационен контрол.